Återbruk

Vi arbetar med återbruk, för att våra kunder och fastighetsägare önskar att bibehålla byggnadens historiska och kulturella värde, vid ombyggnation och nyproduktion, men också för att det är resurseffektivt, med en betydligt minskad miljöpåverkan.

Konceptet vi jobbar efter är beprövat, då vi redan idag har ett antal projekt och kunder.

Vi tar hand om allt, från inventering och dokumentering av enheter och dess renoveringsnivåer till demontering, transporter samt återmontering. Självfallet utför vi även renovering av enheterna sekventiellt enligt beställarens önskemål om återmontering. Renoveringen kan vara allt från antikvarisk till enklare förbättringsåtgärder.