Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Denna arbetsmiljöpolicy omfattar följande företag inom koncernen för Förvaltningsaktiebolaget Alveus:

 

Inom Alveus-koncernen har vi erfarenhet av renovering och underhåll av fastigheter som spänner över 100 år. Vi tror oss ha branschens kunnigaste medarbetare och åtar oss lika lätt att restaurera en K-märkt kulturbyggnad som med uppdrag som omfattar mer moderna byggnader. I vår tjänsteportfölj ingår, förutom restaurerings- och renoveringsarbeten, tjänster inom finsnickeri, byggservice, byggnadsplåtslageri, glasmästeri, fönsterhantverk, hussvampsanering samt uthyrning av utrustning.

Vi ska vara branschens bästa arbetsgivare

Att kunna leva upp till den målsättningen ställer stora krav på oss som organisation. Genom att öka möjligheten för samråd, medverkan och delaktighet för våra medarbetare i arbetsmiljöarbetet når vi ett cirkulärt förbättringsarbete på såväl arbetsplatsen som i vårt arbetsmiljöarbete. Våra arbetsplatser ska inte bara vara säkra för våra medarbetare, de ska även präglas av exceptionellt hantverk utfört av engagerade, positiva och trygga medarbetare.

Vi ska hålla nollan

Ingen av våra medarbetare ska skadas eller drabbas av ohälsa på arbetstid. Därför har vi valt att ställa oss bakom Sveriges byggindustriers uppmaning om att hålla nollan på byggarbetsplatserna.

I vårt dagliga arbete med att eliminera faror och förebygga arbetsmiljörisker, innebär det att vi:

  • gör skyddsronder för att identifiera risker,
  • aktivt arbetar för att rapportera tillbud,
  • säkerställer att både medarbetare och underentreprenörer följer arbetsmiljöplaner
  • använder anvisad skyddsutrustning på byggarbetsplatserna.

Vi följer arbetsmiljölagarna

Att uppfylla gällande arbetsmiljölagstiftning och andra arbetsmiljökrav som ställs på oss är även det en viktig del för att bli bäst som arbetsgivare.

För oss innebär lagefterlevnaden bl.a. att arbetsmiljöplaner tas fram i alla våra projekt, att våra arbetsplatser är drogfria samt att vi arbetar för att ingen ska diskrimineras inom koncernen oavsett kön, trosuppfattning, etnicitet eller sexuell läggning.