Ljudisolering och bättre energivärde utan att byta fönster

När fler väljer att bo, leva och arbeta i storstäder ökar också trafikljud och annat störande oväsen. Buller har blivit ett folkhälsoproblem som bland annat kan orsaka hörselskador, störd nattsömn och stress. Äldre byggnader är inte konstruerade för att isolera mot den ökade ljudnivån, eller för att motsvara dagens krav på inomhusklimat och energibesparing.

Ljudisolering och energivärde

Fakta: Energiglas

På energiglas har ett mycket tunt och hårt oxidskikt lagts på fönster­glaset. Belägg­ningen är lika tålig som glaset och släpper igenom nästan lika mycket ljus.

Glasytan reflekterar den lång­vågiga värme­strålningen vilket gör att cirka 50 procent mer värme stannar kvar i rummet.

Många frågar oss om det går att ljudisolera gamla fönster eftersom att äldre fönster med tunna glasskivor och otätheter gör det lätt för buller att tränga igenom. Andra frågar tyvärr inte, och byter vackra träfönster mot nya energifönster som inte passar i byggnadens stil. Ofta helt i onödan.

Vi på Kålltorps glas har lång erfarenhet av att laga fuktskadade karmar, sätta in nya glas (även energiglas!) och täta fogar – med andra ord, att ljudisolera gamla fönster utan att förändra fasadens utseende. Ibland bygger vi om befintliga karmar så att utseende och material bevaras, samtidigt som vi sätter in ett andra eller tredje glas. Ofta syns skillnaden inte, den upplevs bara i form av bättre inomhusklimat och ljudnivå.

Moderna fönster har ofta tre glas, vilket ger betydligt bättre ljud- och värmeisolerande egenskaper än traditionella tvåglasfönster. För att slippa byta fönster från en tidsepok till moderna med annat utseende, och därmed förstöra husets karaktär är det alltid ett bättre alternativ att undersöka om det går att göra med mindre ingrepp. Och det går ofta att lösa, vi har många exempel på nöjda boende i både större och mindre fastigheter på vår meritlista.

Tre nycklar till bättre värden

Enkelt beskrivet är fönstrets isolerande egenskaper avhängiga glasens tjocklek, avståndet mellan glasen och hur täta fönster och karmar är.

Glasens tjocklek

En anledning till att ljudet lättare tränger igenom äldre fönster är alltså själva glasens tjocklek och typ av glas. När två glas har samma tjocklek går många ljudvågor igenom, vissa frekvenser kan också få rutorna att svänga i takt och ljud fortplantas genom fönstret. Svängningarna förstärker upplevelsen av buller utifrån. För att ljudisolera äldre fönster ersätts därför ofta det inre glaset med ett tjockare funktionsglas. Det nya glaset är tyngre (har en högre densitet) och det blir svårare för ljudvågorna att sätta det i svängning. I bostäder som är extra utsatta för mycket ljud rekommenderar vi att sätta in ett tredje glas.

Avståndet mellan glasen

Med rätt avstånd mellan glasskivorna förbättras de ljudisolerade egenskaperna. Ju längre avståndet är desto mer avtar ljudnivån. På fönster med kopplade bågar eller där ett tredje glas monteras på kan mellanrummet göras längre än 20 mm, då upplevs en tydlig förbättring av ljudreduktionen. I fönster med två luftspalter eller fler ser man till att ha olika avstånd mellan glasen, det gör det ännu svårare för ljudvågor att passera.

Tätade och renoverade fönster

Tätning

Om det inte är tätt mellan fönsterkarmen och väggreglarna kan ljud tränga in mellan de två glasen. Då uppträder fönstret som en resonanslåda, och bullret utifrån förstärks i bostaden. För att eliminera risken av ljudläckage isoleras utrymmet med en drevremsa. Att täta mellan fönsterkarmar och väggreglar kallas drevning.

Ytterligare en viktig komponent vid ljudisolering är tätningslister mellan fönsterkarm och fönsterbåge. För att listerna ska reducera buller måste de vara anpassade efter mellanrummet som ska tätas. Fyller de inte ut springan leder det till ljudläckage. Är de för tjocka blir det istället en stum koppling mellan båge och karm. Här krävs det precision.